shape

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtnemer: Sapri B.V. - tevens handelend onder de handelsnaam #welovesociety dan wel een andere handelsnaam van Sapri B.V. - gevestigd te Kampen, die deze algemene voorwaarden in haar hoedanigheid gebruikt voor het aanbieden van diensten.

b. Opdrachtgever: de natuurlijke, zowel handelend als niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersoon, die aan Opdrachtnemer een opdracht voor werkzaamheden verstrekt en met wie of waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

c. Diensten / Trainingen: alle werkzaamheden, zo ook eventuele online diensten en/of trainingen, waartoe door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

d. Offerte: de vrijblijvende aanbieding zoals nader omschreven in artikel 3 van deze voorwaarden.

e. Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten, waarbij door Opdrachtnemer in het kader van haar beroep en bedrijf Diensten worden aangeboden of geleverd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop-, leverings- of andere algemene voorwaarden van een Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn nimmer van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is c.q. zijn of vernietigd (mochten) worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van lid 1. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ontstaat eveneens een Overeenkomst indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist, dan wel indien door Opdrachtnemer een begin is gemaakt met de werkzaamheden zoals in de bevestiging is omschreven.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en de nodige vakkennis zoals van Opdrachtnemer verwacht mag worden.
 2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren, Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.
 6. Opdrachtgever draagt er zorg voor om al het redelijke te doen en na te laten, waardoor Opdrachtnemer de Overeenkomst naar behoren kan uitvoeren, waaronder wordt verstaan – maar niet beperkt hiertoe – het creëren van een veilige trainingsomgeving. Indien naar oordeel van Opdrachtnemer hiervan geen sprake is, staat het Opdrachtnemer vrij vroegtijdig de te geven training dan wel te leveren dienst af te breken en naar haar oordeel ook de eventueel daarop volgende trainingen c.q. diensten te annuleren, waarbij Opdrachtgever gehouden is en blijft de geoffreerde kosten geheel te voldoen, tenzij dit naar het oordeel van Opdrachtnemer onredelijk is.

Artikel 5: Geheimhouding en privacy

 1. Opdrachtnemer verplicht zich, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie c.q. persoonsgegevens die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan haar werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of een cliënt van Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten, tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en dit naar oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is.
 3. Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de Opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard (zoals, maar niet beperkt tot, persoonsgegevens) geheim te houden.
 4. Opdrachtnemer handelt conform de geldende privacy wet- en regelgeving. Derhalve zal Opdrachtnemer slechts voor de te geven training en/of te leveren dienst de benodigde informatie opvragen en na ontvangst hiervan en van de verkregen toestemming, deze informatie verwerken. Opdrachtnemer behandelt en verwerkt de informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, echter aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe alle ter beschikking gestelde informatie – behoudens ondertekende toestemmingsformulieren – zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na de gegeven training dan wel geleverde dienst, te verwijderen, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn, waardoor Opdrachtnemer deze informatie langer dient te bewaren.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer is rechthebbende van c.q. op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – aan Opdrachtgever en/of cliënt(en) van Opdrachtgever verstrekte of – in het kader van deze Overeenkomst – gebruikte producten, waaronder begrepen - maar niet beperkt tot - door Opdrachtnemer ontwikkelde hand-outs, testen, rapporten, syllabi, (e-learning)programma’s etc.
 2. Opdrachtgever en/of cliënt(en) van Opdrachtgever mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van bovengenoemde producten, waarop dan wel waarvan Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. (de) cliënt(en) van Opdrachtgever.

Artikel 7: Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat uit hetzij een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst hetzij een bedrag wat wordt berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
 2. Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (BTW) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk afgesproken. Het voornoemde geldt in beginsel niet voor onderwijsinstellingen, tenzij anders blijkt.
 3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag (inclusief btw) de wettelijke rente verschuldigd, die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening kan worden gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 3. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is iedere Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling dan wel adressering van de factuur.

Artikel 9: Incassokosten

 1. Indien Opdrachtgever in verzuim is conform het bepaalde in het vorige artikel, waardoor tijdige betaling achterwege is gebleven, staat het Opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden de daadwerkelijk door Opdrachtnemer gemaakte kosten volledig te voldoen, waarbij de kosten ten minste 15% van de openstaande facturen bedragen c.q. minimaal € 250,00 zijn. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders, mogelijke proceskosten en/of advocaten.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en is derhalve verplicht zich de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever dan wel (een) cliënt(en) van Opdrachtgever voor schade, behoudens gevallen van opzet en grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Evenmin aanvaardt Opdrachtnemer aansprakelijkheid voor fysiek of geestelijk letsel bij Opdrachtgever dan wel (een) cliënt(en) van Opdrachtgever als gevolg van een mogelijk aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming, eveneens behoudens opzet en/of grove schuld.
 3. Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst. Daarvan is slechts sprake indien schade is ontstaan door opzet of met grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Dit is aan de Opdrachtgever om dit te bewijzen.
 4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. (een) cliënt(en) van Opdrachtgever geleden schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt dat tot het bedrag wat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het voor Opdrachtgever geldende eigen risico, waarbij het totaal van deze bedragen is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
 5. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of cliënt(en) van Opdrachtgever derhalve beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 2.000,-.
 6. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever c.q. cliënt(en) van Opdrachtgever, waaronder begrepen maar niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
 7. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, coaches, trainers, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever dan wel een cliënt van Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. cliënt(en) van Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn.
 9. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken te gevolge van ernstige tekortkomingen van Opdrachtnemer.
 10. Indien Opdrachtgever en/of cliënten een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen 10 dagen na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van deze termijn te vervallen

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, opdracht of workshop te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan de Opdrachtnemer betaalde bedrag.
 2. Annuleren van een cursus, training, opdracht of workshop door Opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekend schrijven. Datum van binnenkomst van de brief, geldt als opzegdatum.
 3. Bij annulering door Opdrachtgever van een cursus, training, opdracht of workshop wordt door Opdrachtnemer de volgende regeling gehanteerd:
  a. bij annulering twee tot vier weken voor aanvang van de Dienst wordt 50% van de totale trainingskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever;
  b. bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de Dienst wordt 100% van de totale trainingskosten in rekening gebracht bij de Opdrachtgever;
 4. Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de overeengekomen Dienst(en) van Opdrachtnemer en de opdracht niet heeft geannuleerd, is Opdrachtgever 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
 5. Ingeval de Opdrachtgever de deelname aan of het gebruik van de Dienst tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Bij ziekte of afwezigheid van (een werknemer c.q. ingeschakelde trainer van) Opdrachtnemer wordt de trainingsbijeenkomst naar een andere datum en tijd verplaatst. Dit geeft Opdrachtgever in beginsel geen rechten om de Dienst van Opdrachtnemer te annuleren.
 7. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van een overeenkomst voort te duren, behouden na het tijdstip van beëindiging hun werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving (waaronder wordt verstaan een e-mail) hiervan aan de Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening binnen 14 dagen van de door Opdrachtnemer verzonden factuur dan wel indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige (andere) uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
 2. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien hetzij Opdrachtgever hetzij Opdrachtnemer in:
  a. surseance van betaling komt te verkeren;
  b. in staat van faillissement is gesteld;
  c. ten gevolge van beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen of delen ervan verliest;
  d. anderszins duidelijk is dat een der partijen niet aan haar verplichtingen zal kunnen voldoen.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

 1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen.
 3. Indien overleg niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

 1. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Download aanvragen

Vul onderstaand formulier in en ontvang de digitale download-link direct per e-mail.

Hiermee stemt u in dat wij eenmalig contact met u mogen opnemen